مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
cPanel Básico - Espaço: 1.000 MB
Tráfego: Ilimitado
Contas de Emails: Ilimitado
Certificado SSL: Gratuito

cPanel Intermediário - Espaço: 5.000 MB
Tráfego: Ilimitado
Contas de Emails: Ilimitado
Certificado SSL: Gratuito

cPanel Empresarial - Espaço: 10.000 MB
Tráfego: Ilimitado
Contas de Emails: Ilimitado
Certificado SSL: Gratuito

cPanel Avançado - Espaço: 15.000 MB
Tráfego: Ilimitado
Contas de Emails: Ilimitado
Certificado SSL: Gratuito

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.227.186.112) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution